Obecnie zewnętrzną granicę Polski mogą przekraczać tylko:

cudzoziemcy, którzy mają prawo do pracy na terytorium RP lub przedstawią podczas kontroli granicznej dokumenty, z których wynika, że rozpoczną pracę niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Cudzoziemcy należący do tej kategorii osób muszą złożyć dokumenty potwierdzające prawo do pracy. Mogą to być następujące typy dokumentów:

 • zaproszenie (oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi na terytorium RP);
 • zezwolenie na pracę;
 • zezwolenie na pracę sezonową;
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru prac sezonowych;
 • zezwolenie należące do kategorii pojedynczych zezwoleń.

Zaproszenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru wniosków o pracę sezonową mogą mieć postać dokumentu elektronicznego, wydruku takiego dokumentu lub skanu oryginału wystawionego w formie papierowej.

Wjazd jest dozwolony z góry, tj do momentu uzyskania prawa do pracy na kwarantannie dla:

 • obywateli Polski;
 • cudzoziemców będących małżonkami lub dziećmi obywateli polskich lub pozostającymi pod ich stałą opieką;
 • cudzoziemców posiadających Kartę Polaka;
 • dyplomatów;
 • cudzoziemców posiadających prawo do stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemców prowadzących pojazdy do przewozu osób lub rzeczy w ramach profesjonalnej działalności przewozowej;
 • cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt stały w UE, a także ich małżonkowie i dzieci w celu podróżowania przez terytorium RP do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • studentów studiujących w RP oraz ich opiekunów przekraczających granicę ze studentami;
 • obywateli Republiki Białorusi;

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (głównie ze względów humanitarnych) komendant placówki granicznej po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Służby Granicznej, może dopuścić cudzoziemca niespełniającego warunków wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec nie może wcześniej wystąpić o takie zezwolenie.

Samoizolacja w Polsce

Po przekroczeniu polskiej granicy pasażerowie zobowiązani są do odbycia 14-dniowej samoizolacji (kwarantanny). Podczas przekraczania granicy pasażer musi podać dane dotyczące samoizolacji. Obecność wyniku testu z Ukrainy na COVID-19 nie zwalnia z samoizolacji.

Następujące osoby są zwolnione z kwarantanny:

 1. kierowcy wykonujący przewozy drogowe w ramach międzynarodowego transportu drogowego;
 2. kierowcy wykonujący przewozy drogowe pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony do przewozu drogowego rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy;
 3. studenci studiujący w Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju sąsiednim oraz ich opiekunowie przekraczający granicę ze studentami;
 4. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju sąsiednim oraz ich opiekunowie przekraczający granicę z dziećmi;
 5. osoby prowadzące działalność badawczą;
 6. wojskowi;
 7. dyplomaci;
 8. sportowcy w przypadku wyjazdu na zawody sportowe;
 9. osoby, którym wydano zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 szczepionką zatwierdzoną w UE. W takim przypadku osoby te są zobowiązane do udokumentowania szczepienia przeciwko COVID-19 straży granicznej zaświadczeniem o wykonaniu tego szczepienia;
 10. osoby, które przeszły izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed datą przekroczenia granicy RP. Takie osoby są zobowiązane do złożenia dokumentów pracownikowi straży granicznej, który był w izolacji lub był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Specjalne rozwiązania dla obcokrajowców - przedłużanie dokumentów

Polska wprowadziła przedłużenie ruchu bezwizowego na podstawie wiz i zezwoleń na pobyt wydanych przez inne kraje Schengen.

Te rozwiązania obejmują:

przedłużenie z mocy prawa ważności zezwoleń na pobyt czasowy, które wygasają w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - do 30 dnia od daty unieważnienia tych ostatnich przedłużenie okresów pobytu i ważności wiz krajowych w przypadkach, gdy ostatni dzień przypadał w czasie epidemii - do 30 dnia kolejnego terminu unieważnienia ostatniego uznanie legalnego pobytu cudzoziemców w przypadkach gdy w dniu, w którym po raz pierwszy stwierdzono zagrożenie epidemiczne w związku z wirusem SARS-CoV-2, przebywali na tym terytorium na podstawie zezwoleń na pobyt krótkoterminowy, tj:

 1. w ramach ruchu bezwizowego;
 2. na podstawie wiz Schengen wydanych przez polskie władze;
 3. na podstawie wiz Schengen lub wiz długoterminowych wydane przez inne kraje Schengen;
 4. na podstawie dokumentów pobytowych wydanych przez inne kraje strefy Schengen;
 5. od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu z tych tytułów do 30 dnia po ustaniu zagrożenia epidemią lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z tych wydarzeń był ostatni.

Przepis powyższy (art. 15z1) dotyczy tylko ww. Dokumentów, których posiadacze przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu pierwszego zadeklarowania zagrożenia epidemii i nie jest to równoznaczne z przedłużeniem którejkolwiek z powyższych wiz lub dokumentów w ramach ruchu bezwizowego.