Zasady i przepisy

Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług PREXSELL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (wraz z Polityką Prywatności o Ochroną Danych Osobowych zgodnie z RODO)

Niniejszy regulamin, zwany dalej: Regulaminem lub OWU, stanowi podstawę i zasady funkcjonowania serwisu https://prexsell.com (oraz​ na jego subdomenach), zawiera postanowienia dotyczące zawierania umów drogą elektroniczną z podmiotami zarejestrowanymi i korzystającymi w niniejszym serwisie w zakresie sprzedaży dostępnych w serwisie produktów, w szczególności biletów.

Firma PREXSELL jest świadoma faktu, że w czasie korzystania z niniejszego serwisu istotna jest dla Państwa ochrona sfery prywatnej. Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych jako priorytet, dlatego chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym poprzez niniejszy Regulamin pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez https://prexsell.com środkami ochrony danych, warunkami korzystania z serwisu oraz postanowieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy z Administratorem Serwisu.

Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez oznaczenie przy Rejestracji pola oznaczonego jako „Akceptacja Regulaminu oraz OWU.

Portal https://prexsell.com jest zarządzany przez firmę PREXSELL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, zwaną dalej PREXSELL.

Źródłem prezentowanych w serwisie danych dotyczących kursowania środków komunikacji są informacje od Partnerów PREXSELL.

Informacje o cenach biletów pochodzą od Partnerów oraz przewoźników z nimi związanych.

PREXSELL nie daje gwarancji co do aktualności prezentowanych danych i nie odpowiada za dane dostarczone przez przewoźników i Partnerów.

Osoby korzystające z danych zamieszczonych w serwisie robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Korzystając z serwisu akceptujcie Państwo postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu w ramach serwisu internetowego PREXSELL, dostępnego pod adresem internetowym https://prexsell.com, zwanego dalej „Serwisem”, polegających na umożliwieniu rejestracji i zakupu produktów oferowanych przez Administratora Serwisu, dostępu do struktury sprzedaży biletów i wyszukiwania połączeń, zarządzania produktami, systemem sprzedaży oraz kontaktu z Administratorem Serwisu;
 2. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa rozdział III niniejszego Regulaminu;
 3. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie serwisu https://prexsell.com w zakładce Regulamin.

§ 2

 1. Administratorem Serwisu jest PREXSELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Juliusza Słowackiego, 24, 35-060 Rzeszów, Poland, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, KRS: 0000797955, NIP: 8133820657, REGON: 384038491,​ zwana dalej „Administratorem Serwisu” lub „PREXSELL” lub „Organizatorem”.

§ 3

 1. Administrator Serwisu w ramach Serwisu zawiera umowy o świadczenie usług z przedsiębiorcami, tj. osobami fizycznymi (wpisanymi do CEiDG) w celach związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym przepisy obowiązujące przyznają zdolność prawną;
 2. Administrator Serwisu w ramach Serwisu świadczy również usług dla osób fizycznych będących Konsumentami w rozumieniu art. 221​ Kodeksu cywilnego;
 3. Wszelkie indywidualne zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;
 4. Obowiązywanie regulaminu oraz zgodę na ogólne warunki przyjmuje Użytkownik Serwisu wraz z pierwszą rejestracją na stronie internetowej https://prexsell.com lub zalogowaniem się na stronie internetowej Serwisu bądź poprzez wysłaną na adres email rejestracją. Wyrażenie zgody na treść zawartą w regulaminie wyrażone jest również poprzez zawarcie transakcji z wykorzystaniem Serwisu;
 5. Użytkownicy niezarejestrowani, tzn. nie posiadający konta w serwisie (tzw. Goście) korzystając z serwisu automatycznie i bezwarunkowo akceptują wszystkie postanowienia Regulaminu;
 6. Serwis pozwala na zarządzania siecią sprzedaży przez Partnerów, dzięki któremu Użytkownik lub Gość może dokonać zakupu Biletów i rezerwacji miejsc w komunikacji wykonywanej przez Partnerów. Ponadto Regulamin odnosi się tylko do tych kursów, które zostały wyznaczone przez Partnerów, jako objęte internetową sprzedażą Biletów;
 7. Serwis jest wyłączną własnością PREXSELL, chronioną prawem, w tym w szczególności unormowaniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz PREXSELL (w szczególności prawa do znaków towarowych, tekstów, elementów graficznych, zdjęć, plików graficznych, plików audio i wideo, aplikacji i baz danych oraz układu stron Serwisu) lub na rzecz podmiotów, których materiały na podstawie współpracy z PREXSELL są umieszczone w Serwisie. Korzystanie z zasobów Serwisu może odbywać się wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prawem chronionych utworów dla celów osobistych (w rozumieniu w/w przepisów), przy czym wykorzystanie utworów nie może wykraczać poza ogólnie przyjęte normy korzystania z utworu na własny użytek oraz nie może w jakikolwiek sposób szkodzić interesom PREXSELL;
 8. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy prywatnego dozwolonego użytku, w tym komercyjne wykorzystanie jakiegokolwiek elementu lub części Serwisu, przetwarzanie, powielanie, publikowanie, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowanie, linkowanie i wykorzystanie Serwisu lub jego części na jakimkolwiek polu eksploatacji może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą PREXSELL. Szczegóły korzystania określają bezpośrednie umowy PREXSELL z Partnerami;
 9. Korzystanie z Serwisu wykraczające poza ramy dozwolonego użytku bez zgody PREXSELL jest bezprawne i stanowi naruszenie prawa, w szczególności prawa autorskiego i jako takie jest zabronione pod groźbą sankcji cywilnych i karnych.

Definicje
§ 4

 • Administrator – użytkownik posiadający uprawnienia zarządzania treścią oraz publikacjami w serwisie, dodawania, edycji, itp;
 • Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej – zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm;
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 • PREXSELL – PREXSELL Sp. z o.o.., właściciel serwisu, o którym mowa w § 2, również: Administrator Serwisu;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, nie będące dniami wolnymi od pracy;
 • Gość – użytkownik nieposiadający konta w Serwisie;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna bądź inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie będąc Użytkownikiem Serwisu bądź dokonała zakupu Produktu/Usługi za pośrednictwem Serwisu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – prowadzone dla Użytkownika zarejestrowanego pod unikalną nazwą (e-mail/login) konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w serwisie, pod warunkiem uruchomienia rejestracji w Serwisie;
 • Konto firmowe – utworzony podczas rejestracji dostęp do serwisu dla użytkownika firmowego zapewniający możliwość korzystania z serwisu https://backoffice.prexsell.com po zalogowaniu, tzn. wprowadzeniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz hasła. Utworzenie konta firmowego jest możliwe pod warunkiem wprowadzenia niezbędnych danych;
 • Konto indywidualne – utworzony podczas rejestracji dostęp do Serwisu dla pojedynczego użytkownika zapewniający możliwość korzystania z serwisu https://prexsell.com po zalogowaniu, tzn. wprowadzeniu adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz indywidualnego hasła;
 • Licencja – umowa zawarta z Administratorem, w zakresie produktów oraz usług przez niego udostępnionych;
 • Newsletter – elektroniczny biuletyn, czasopismo wysyłane poprzez pocztę elektroniczną, zawierające informacje o funkcjonalnościach Serwisu, usługach i promocjach;
 • Partner – użytkownik Serwisu, udostępniający za pomocą platformy sprzedażowej prexsell możliwość dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów;
 • Platforma - platforma internetowa zarządzana przez firmę PREXSELL;
 • Pliki cookie​ – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera pliki, używane do pomocy Użytkownikom Serwisu w korzystaniu z Serwisu, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera Usługodawcy lub Usługobiorcy, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową;
 • Profil – dane użytkownika serwisu, które może on dowolnie modyfikować w zakładce „moje​ konto”;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 43(1)​ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego – Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy dokument regulujący funkcjonowanie i zasady korzystania z serwisu https://prexsell.com podlegający prawu polskiemu zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Rejestracja – jednorazowa dobrowolna i bezpłatna czynność polegająca na założeniu przez Gościa Konta, dokonana z wykorzystanie panelu administracyjnego udostępnionego w Serwisie;
 • Serwis – serwis internetowy PREXSELL (https://prexsell.com),​o którym mowa § 1 p.1;
 • Usługobiorca – Użytkownik, Gość, Klient, Partner;
 • Usługodawca – również: Administrator Serwisu;
 • Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna (w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować pod nadzorem przedstawiciela ustawowego; w wypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 13 roku życia korzystanie z Serwisu powinno następować za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną występująca w Serwisie, jako zarejestrowana w jednej z następujących ról: Użytkownik,​ Partner;
 • Użytkownik – osoba zarejestrowana, która nie podjęła żadnych dodatkowych akacji w Serwisie z wyjątkiem rejestracji;
 • Produkt – towar lub usługa oferowane przez PREXSELL lub jego Partnerów;
 • Przelewy24 - system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie/Zakup – oświadczenie woli Użytkownika Serwisu określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów lub Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu;
 • LiqPay - jest sposobem płatności dostarczanym przez firmę zewnętrzną PrivatBank, licenzja No. 22 z 05.10.2011, f / 32009100400 w Narodowym Banku Ukrainy, MFO 305299, kod EDRPOU 14360570, adres: 01001, Kyiv city, Hrushevskogo 1D. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z płatnością prosimy kierować pod wymienione adresy;
 • Stripe - jest sposobem płatności dostarczanym przez firmę zewnętrzną Stripe, Inc. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z płatnością prosimy kierować pod wymienione adresy;

§ 5

 1. Wymagania techniczne sprzętu Usługobiorcy niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, umożliwiające niezakłócone korzystanie z Serwisu:
  1. komputer PC, komputer przenośny lub inne urządzenie mobilne z procesorem co najmniej klasy Pentium 2 Ghz, pamięcią operacyjną 256 MB, systemem operacyjnym Windows 8 lub wyższym oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookie, dostęp do poczty elektronicznej.
  2. Minimalne wymagania dot. przeglądarki internetowej:
   1. Internet Explorer wersja 9 i wyższa;
   2. Chrome 20 i więcej;
   3. Firefox 20 i więcej.
  3. Wymagane mechanizmy obsługi przeglądarki:
   1. Włączone JavaScript oraz Cookies.
 2. Dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie używanie do korzystania z Serwisu posiadało:
  1. aktualny system antywirusowy z bieżąco aktualizowaną wersją definicji wirusów;
  2. aktywną i skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej;
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej;
  5. zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 3. Jeżeli powyższe wymagania techniczne nie zostaną łącznie spełnione możliwe jest wystąpienie nieprawidłowości w działaniu serwisu, za które PREXSELL nie ponosi odpowiedzialności, gdyż wynikają one z niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu.

I. Zawarcie umowy o świadczenie usług
§ 6

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, następuje w momencie Rejestracji Konta w serwisie;
 2. Warunkami koniecznymi do dokonania przez Użytkownika Serwisu lub Gościa Rejestracji konta są:
  1. wypełnienie formularza rejestracji, w którego odpowiednich polach należy podać:
   1. adres poczty elektronicznej;
   2. nazwę Użytkownika, która będzie służyć do jego identyfikacji w Serwisie (login);
   3. hasło dostępowe do konta;
   4. imię i nazwisko lub nazwę;
   5. adres siedziby;
   6. numer identyfikacji podatkowej.
   7. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik Serwisu obowiązany jest do podania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługodawca będzie weryfikował prawidłowość podanych danych, a zwłaszcza wpis Użytkownika do właściwych rejestrów, a w razie wątpliwości może zwrócić się do niego o przedłożenie dokumentów potwierdzających jego status prawny. Zakres danych koniecznych do zarejestrowania może się różnić w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 4. W przypadku rejestracji w Serwisie, Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do przesłania na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do dalszych czynności w celu korzystania z Serwisu;
 5. Potwierdzenie o rejestracji jest wysyłane do Użytkownika na podany przy rejestracji adres email, bądź pisemnie na adres wskazany w formularzu Rejestracji;
 6. Warunkiem dokonania jakiejkolwiek czynności za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. W wypadku korzystania z pewnych konkretnych Usług lub Produktów oferowanych przez Serwis, może być konieczne zapoznanie się i zaakceptowanie innych regulaminów.

II Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
§ 7

 1. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności Serwisu zależny jest od statusu korzystającego z Serwisu jako Gość, Użytkownik, Partner;
 2. Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej Użytkownicy Serwisu mogą zalogować się do funkcjonalności Serwisu poprzez podanie adresu elektronicznego podanego przy rejestracji (loginu) i wybranego hasła. Użytkownik może odzyskać zapomniane hasło, wybierając opcję „zapomniałeś hasła?” oraz wpisując swój adres e-mail (login), podany podczas rejestracji, na który zostanie przesłany link do zmiany zapomnianego hasła. Klikając w otrzymany link zmiany hasła, użytkownik wprowadza nowe hasło dostępu do swojego konta podając dwukrotnie nowe hasło, jako hasło oraz jego powtórzenie;
 3. Użytkownicy​ Niezarejestrowani – Goście - mogą wyłącznie przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie na stronie głównej i podstronach – „trasy”, „kontakty”, „faq”, o nas”, „regulamin” lub o podobnym brzmieniu. Mogą również przejść do ekranu rejestracji oraz logowania;
 4. Użytkownik Gość nie ma dostępu do funkcjonalności zastrzeżonych dla Użytkowników Zarejestrowanych, z wyłączeniem możliwości zarezerwowania przejazdu. Zakup i rezerwacja przejazdu z pozycji Gość wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu;
 5. Użytkownicy Zarejestrowani mają dostęp do treści dostępnych dla Gości a po zalogowaniu do funkcjonalności zgodnie z uprawnieniami, tj. rolą w Serwisie;
 6. Funkcjonalności dla użytkowników zarejestrowanych, tzn. posiadających aktywne konto w serwisie dla uprawnień/roli Klient:
  1. podgląd strony głównej;
  2. wyszukiwanie przejazdów;
  3. widok listy poprzednich rezerwacji;
  4. podgląd pod zamówienia;
  5. dodawanie produktów do koszyka;
  6. edycja i podgląd powiadomień;
  7. edycja danych użytkownika i zmiana hasła;
  8. usuwanie konta;
 7. Administrator Serwisu ma prawo rozbudowywać i dodawać nowe funkcjonalności Serwisu bez uprzedniej wiedzy i zgody Użytkowników Serwisu zarejestrowanych w serwisie. Dodanie nowych funkcjonalności nie wymaga zmiany regulaminu.

III. Zakup produktów w Serwisie
§ 8

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane Produkty;
 2. Do realizacji Zamówienia konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia;
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia Zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji;
 4. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo;
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora Serwisu/Partnera należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (dostępnymi również przez operatora Stripe, Przelewy24, LiqPay) tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia. Płatności poprzez kanał LiqPay kierowane są bezpośrednio do FOP “Kolos V.A.”;
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektroniczna (wysłanie dostępu do produktu na podany podczas składania zamówienia adres email) oraz inna forma przewidziana i stosowna dla danego produktu;
 7. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu Zamówienia. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie danych, które mają się pojawić na fakturze. Aby otrzymać fakturę VAT należy uzupełnić odpowiednie dane w treści Zamówienia;
 8. Potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu jest udostępnienie Użytkownikowi do samodzielnego wydrukowania Biletu na papierze formatu A-4 w orientacji pionowej lub otrzymanie przez Użytkownika na zadany numer telefonu Biletu w formie SMS/email Użytkownik odpowiada za czytelność wydrukowanego Biletu lub przechowywanie Biletu SMS w telefonie komórkowym.

§ 9

 1. Partner, będący Użytkownikiem Platformy nabywa prawo sprzedaży produktów poprzez Serwis;
 2. Partner, będący użytkownikiem Serwisu i Platformy oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami uczestnictwa, że są one dla niego zrozumiałe oraz, że zobowiązuje się je przestrzegać. Ponadto zobowiązuje się przestrzegać wszelkich procedur, wytycznych i polityki prowadzonej przez firmę PREXSELL;
 3. Użytkowanie Serwisu nie jest ograniczone czasowo, a rejestracja jest podstawą do pełnego dostępu do strony https://prexsell.com;
 4. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości fakt, iż zostając Użytkownikiem Serwisu nie staje się pracownikiem, agentem, franczyzobiorcą, partnerem handlowym lub przedstawicielem firmy PREXSELL. Użytkownik Serwisu zostaje Partnerem w momencie zawarcia umowy z PREXSELL;
 5. Partner prowadzący działalność gospodarczą, prowadzi ją we własnym imieniu i na własny rachunek. Przejmuje na siebie wszelkie publiczno-prawne zobowiązania związane z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą, w szczególności zobowiązuje się on do samodzielnego uzyskiwania wszelkich uprawnień gospodarczych, ponoszenia wszelkich kosztów, opłat i podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Partner jest osobiście odpowiedzialny za zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z przepisami prawa polskiego, w tym za dopełnienie obowiązku rejestracyjnego;
 6. Partner odpowiedzialny jest za spełnienie norm legislacyjnych uprawniających do sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

IV. Informacja handlowa
§ 10

 1. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Usługodawcę na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej technicznych wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu, w szczególności dotyczących zmian niniejszego Regulaminu oraz ostrzeżeń związanych z korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie są informacja handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11

 1. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika Serwisu dane podane przez niego podczas rejestracji konta mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami;
 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub po rejestracji, poprzez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym w Serwisie;
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 ma charakter odwoływalny. W celu odwołania zgody należy przesłać oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

IV. Odpowiedzialność
§ 12

 1. W ramach świadczonych usług Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od PREXSELL, szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
  2. treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników Serwisu;
  3. udostępnienie przez Użytkowników hasła lub innych danych umożliwiających zalogowanie w Serwisie osobom trzecim;
  4. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika Serwisu osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od Usługodawcy;
  5. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkowników Serwisu postanowień Regulaminu, w tym również w wyniku korzystania z Serwisu przy pomocy urządzeń i oprogramowania, które nie spełniają wymagań określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Partner oświadcza że nie będzie przerabiać, ani w żaden sposób modyfikować oraz że nie skopiuje i nie będzie rozpowszechniać usług PREXSELL pod inną nazwą;
 3. Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy:
  1. wszelkich informacji dotyczących firmy PREXSELL w szczególności:
   1. informacji handlowych, technologicznych i organizacyjnych nie podanych do publicznej wiadomości, informacji dotyczących innych Użytkowników i wysokości dochodów z sprzedaży, dochodów ze sprzedaży w Serwisie, wysokości prowizji oraz gwarantowanych zwrotów;
   2. wysokości dochodów z sprzedaży, dochodów ze sprzedaży w Serwisie, wysokości prowizji oraz gwarantowanych zwrotów;
   3. Partner zobowiązuje się nie ujawniać, nie publikować lub w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać wskazanych powyżej informacji jako materiałów promocyjnych, reklamowych, oraz w jakikolwiek inny sposób nie zapoznawać z nimi przyszłych Użytkowników Serwisu lub osób postronnych w trakcie spotkań, prezentacji bądź przy innych okazjach;
   4. Ujawnienie informacji znanych Partnerowi może nastąpić wyłącznie w sytuacjach określonych przepisami prawa lub za pisemną zgodą PREXSELL;
   5. Partner ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami Kodeksu Karnego dotyczącymi przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503);
 4. Współpraca z Klientami:
  1. Partner przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek należności pieniężnych w imieniu i na rzecz firmy PREXSELL z jakiegokolwiek tytułu, z wyłączeniem sytuacji określonych szczegółowo w umowie wiążącej PREXSELL z Partnerem. Wszystkie płatności dokonywane są poprzez system płatności on-line znajdujący się w panelach dotyczących zakupu i rezerwacji, Partner przyjmuje do wiadomości, że produkty mogą być sprzedawane wyłącznie w drodze sprzedaży bezpośredniej;
  2. Partner zobowiązany jest do sprzedaży produktów po ustalonych przez siebie cenach i nie zaniżania ich wartości;
  3. Partner odpowiedzialny jest za sprawdzenie danych klienta;
 5. Współpraca z Organizatorem:
  1. Użytkownik Serwisu oświadcza, że zostając Partnerem:
   1. Zawarł stosowną umowę z PREXSELL w zakresie rozliczeń i odpowiedzialności;
   2. potwierdził zgodność danych osobowych ze stanem faktycznym poprzez przesłanie na adres PREXSELL umowy wcześniej;
   3. wykupił odpowiednią licencję udostępnioną przez PREXSELL;
   4. zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść;
   5. zobowiązuje się do przestrzeganie norm prawnych oraz etycznych przez cały okres współpracy;
   6. zawarł prawnie wiążącą umowę z PREXSELL;
 6. W ramach szczegółowych warunków współpracy z PREXSELL, Partner otrzyma od PREXSELL umowę zawierającą szczegółowe warunki współpracy, którą podpisaną w dwóch egzemplarzach należy przesłać na adres siedziby PREXSELL;
 7. W przypadku odrębnych postanowień w zakresie zmiany lub zwrotu Biletu przez Przewoźnika lub Partnera w Regulaminie przewozu, w tym zakresie obowiązuje regulamin Partnera lub Przewoźnika, PREXSELL nie odpowiada za treść tego regulaminu;
 8. Przewoźnicy stosujący własny regulamin sprzedaży swoich Biletów z wykorzystanie Systemu PREXSELL, prowadzą sprzedaż zgodnie z własnym regulaminem dostępnym na stronie internetowej Przewoźnika lub Partnera.

§ 13

 1. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych jest zabronione;
 2. Użytkownicy Serwisu są odpowiedzialni za publikowane w Serwisie treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, nie naruszają prawa powszechnie obowiązującego, prawa miejscowego oraz praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Postępowanie reklamacyjne
§ 14

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług lub Produktów w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia zakupu biletu lub przejazdu, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później;
 2. Reklamacje Usług lub Produktów należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Administratora Serwisu wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą emailową na adres info@prexsell.com;
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko Użytkownika Serwisu;
  2. adres siedziby/zamieszkania Użytkownika Serwisu;
  3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
  5. oczekiwania Użytkownika Serwisu wobec PREXSELL;
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Administratora Serwisu zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu;
 5. PREXSELL zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w § 14 pkt 1 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu;
 6. PREXSELL zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać od Partnera lub Przewoźnika dodatkowych wyjaśnień;
 7. Czas udzielenia wyjaśnień przez Partnera lub Przewoźnika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji;
 8. PREXSELL zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności;
 9. Każda reklamacja musi być dokładnie uzasadniona wszelkimi niezbędnymi dowodami, aby umożliwić Usługodawcy lub jakiejkolwiek stronie trzeciej brak zgodności Produktu. W przypadku jakiejkolwiek szkody materialnej lub uszkodzenia zewnętrznego, Klient dostarczy wyraźne zdjęcia, lub inne dowody wraz z oszacowaniem wartości szkody. W przypadku problemów technicznych, Klient zgłosi wadę, niezwłocznie, jak to możliwe (w żadnym przypadku nie później niż jeden 7 dni po złożeniu reklamacji) złożyć do siedziby Organizatora dokument potwierdzający wysokość szkody.

VI. Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów
§ 15

 1. Użytkownikowi Serwisu lub Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy bez wskazania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
 2. Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć także drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny info@prexsell.com ​oraz drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy: PREXSELL Sp. z o.o. ul. Juliusza Słowackiego, 24, 35-060 Rzeszów, Poland;
 4. Usługodawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres elektroniczny wskazany przez Konsumenta w Serwisie;
 5. W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego Produktu/Usługi). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 6. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania przez Konsumenta w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 7. Konsument zwraca Produkt Usługodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt;
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu;
 10. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. W wypadku umowy dotyczącej usług finansowych zawieranej na odległość z zastrzeżeniem art. 43 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów:
  1. Konsument w czasie trwania umowy ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie;
  2. Sprzedawca czyni zadość wymaganiom informacyjnym przewidzianym w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów;
  3. Konsument może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
  4. w przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Usługodawca może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia w zakresie, w jakim usługa została rzeczywiście wykonana;
  5. w wypadku umowy ubezpieczenia, termin do odstąpienia od umowy przez Konsumenta wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (jeśli jest to termin późniejszy);
  6. w wypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą. Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, a to co strony umowy sobie wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w terminie 30 dni;
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:
  1. całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2;
  2. dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym;
  3. ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

VII. Rozwiązanie umowy
§ 16

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług określonych w niniejszym Regulaminie może nastąpić poprzez:
  1. oświadczenie Użytkownika Serwisu, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia;
  2. oświadczenie Usługodawcy, bez okresu wypowiedzenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego prawa lub przepisy prawa miejscowego;
 3. Usługodawca i Użytkownik Serwisu/Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron;
 4. Powyższe zapisy niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania do indywidualnych umów zawartych przez Organizatora z Użytkownikami Serwisu na piśmie.

VIII. Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych
§ 17
Klauzula informacyjna

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem https://prexsell.com, jest PREXSELL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Juliusza Słowackiego, 24, 35-060 Rzeszów, Poland, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, KRS: 0000797955, NIP: 8133820657, REGON: 384038491, zwany dalej: „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
  2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
  3. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z przepisami prawa celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Klauzuli Informacyjnej (dalej również: Polityka Prywatności) z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie i Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług, dostępnego pod adresem: https://prexsell.com/regulations (dalej: Regulamin)
  5. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 791 723 053 lub adresem e-mail info@prexsell.com
 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Korzystanie z Serwisu Usługodawcy oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis Usługodawcy, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem
  2. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis Usługodawcy uzależnione jest od złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę oraz udostępnienie przekazanych przez Usługobiorcę danych osobowych odbiorcom danych, wskazanym w punkcie 4.1.1 Klauzuli, rozumianej, jako wyrażenie zgody na odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie danych podmiotom współpracującym z Usługodawcą i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych przez odbiorców danych, w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Klauzuli.
  3. Przetwarzanie danych przez Administratora jest dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
   2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
   3. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w punkcie 2.2 Polityki prywatności. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji postanowień Regulaminu i Klauzuli informacyjnej.
  5. Administrator nie sprzedaje Twoich danych w celach komercyjnych.
 3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
   1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku, gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
   2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
   3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
   4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba, że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
   5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
   6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, Administrator danych w terminie 30 dni poinformuje Usługobiorcę o przysługujących mu prawach oraz udzieli, odnośnie do jego danych osobowych, informacji,
  4. Na wniosek Usługobiorcy, którego dane dotyczą, informacji, o których mowa w punkcie 4.4, Administrator udzieli na piśmie.
  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2 można korzystać z adresu poczty elektronicznej e-mail: info@prexsell.com telefonicznie pod numerem telefonu: +48 791 723 053 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora) lub drogą pocztową wysyłając odpowiednie żądanie na adres siedziby spółki PREXSELL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie adres: ul. Juliusza Słowackiego, 24, 35-060 Rzeszów, Poland.
 4. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. Celem zbierania danych przez Administratora jest:
   • Wykonanie obowiązków wynikających z umów, które zostały zawarte pomiędzy PREXSELL, Partnerami, Przewoźnikami
   • Rozwiązywanie sporów, pobieranie opłat, realizowanie żądań i ofert Klientów, Partnerów, Przewoźników
   • Przesyłanie Informacji za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, SMSów o produktach i usługach, które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować – o ile otrzymamy na to zgodę
   • W celach podatkowych i ubezpieczeniowych
   • W celu zapewniania organizacji sieci sprzedaży Partnerów
   • W celach informacyjnych o działalności Serwisu
   • W celu poprawy funkcjonalności i rozwoju Serwisu
   1. Dane są przekazywane partnerom biznesowym, czyli Partnerom i Przewoźnikom, którzy wykonują umowy, które zawieramy z nimi lub Klientem, Użytkownikiem Serwisu. Dotyczy to przede wszystkim firm kurierskich, przewoźników, firm windykacyjnych, dostawcy usług logistycznych, usług obsługi konsumentów, sieci Współpracowników - w szczególności Twojemu przewoźnikowi, u którego zarezerwowałeś przejazd lub zakupiłeś bilet
    1. Celem zbierania danych jest również przekazanie danych Partnerowi rozwiązań technicznych, informatycznych, które pozwalają nam wysyłać do Ciebie wiadomości,
   2. Administrator udostępni zebrane dane osobowe Usługobiorców jedynie podmiotom, o których mowa w punkcie 4.1.1., 4.1.1.1. niniejszej Polityki Prywatności, w celu i zakresie, o którym mowa w punkcie 4.1. Polityki Prywatności.
   3. Żadne dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane przez Administratora jakiemukolwiek innemu odbiorcy, poza wyszczególnionymi w punktach 4.1.1 Polityki Prywatności i w zakresie w nim opisanym.
   4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy:
    • Imię i nazwisko
    • Numer telefonu kontaktowego
    • Adres poczty elektronicznej e-mail
    • Numer NIP i PESEL (o ile go podałeś)
    • Adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej
    • Lokalizacja autobusów
    1. Wymagana jest zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Usługodawcy.
   5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną:
    1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
    2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
    3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
   6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1.4 jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Usługodawcy.
   7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Serwisu Usługodawcy. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z Portalu internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
   8. My możemy poprosić o dostęp do śledzenie informacji opartych na lokalizacji z Twojego telefonu komórkowego, w sposób ciągły lub podczas korzystania z aplikacji PREXSELL backoffice w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
   9. Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Usługodawca informuje, iż wyłączenie obsługi plików Cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie Portalu internetowego Usługodawcy.
   10. Administrator oświadcza, iż będzie przechowywał dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
   11. Administrator w żadnej sytuacji nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Zabrania się podawania ww. danych przez Użytkowników.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez szyfrowanie tych danych oraz zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Usługobiorcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych
 6. POWIERZENIE DANYCH

  1. Jako Użytkownikowi Serwisu https://prexsell.com, powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych innych Użytkowników Serwisu zgodnie z poniższymi postanowieniami.
  2. Powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie określonych w Regulaminie, Licencjach i zawartych z Administratorem Umowach oraz w poniższych Zasadach, a Ty oświadczasz, że będziesz przetwarzać dane w zgodzie z przepisami RODO.
  3. Jako użytkownik Serwisu zobowiązujesz się do:
   1. przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu określonym w klauzuli,
   2. niepodejmowania żadnych działań mających na celu dalsze powierzenie lub udostępnienie danych w sposób nieprzewidziany powyżej lub na podstawie przepisów prawa,
   3. niezwłocznego zwrócenia danych osobowych po ustaniu współpracy z PREXSELL, oraz do usunięcia tych danych ze wszystkich nośników danych, na których zostały one zapisane.
  4. Administrator zastrzega możliwość przeprowadzenia kontroli z przetwarzania powierzonych danych, w tym żądania zabezpieczenia danych osobowych.
  5. Przetwarzanie może odbywać się w celu i w zakresie wskazanym powyżej, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. Udzielanie dalszych upoważnień osobom współpracującym z Partnerem na podstawie umów cywilnoprawnych, jest możliwe, pod warunkiem, że te podmioty będą przestrzegały wszystkich wymagań dotyczących przetwarzania danych, które dotyczą Użytkownika Serwisu, oraz pod warunkiem, że takie dalsze upoważnienie zostanie przez PREXSELL zaakceptowane.
  6. W przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą muszą być zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych.
  7. Administrator jest upoważniony do zakończenia współpracy, w momencie powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych.
  8. PREXSELL nie jest odpowiedzialny za zobowiązania Użytkowników w stosunku do osób trzecich wynikających z przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z niniejszą Polityką prywatności, jak również za zobowiązania wobec osób, które Użytkownik upoważnił do przetwarzania danych osobowych.
  9. W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych Użytkowników transmisja danych wymagająca podania danych osobowych lub haseł dostępu do kont jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL.
  10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie udzielone mu w ramach realizacji umów objętych niniejszym Regulaminem informacje, w szczególności informacje dotyczące PREXSELL, informacje handlowe i organizacyjne nie podane do publicznej wiadomości, dane innych Użytkowników, Partnerów, Sprzedawców, Klientów PREXSELL oraz ich dotyczące, dane dotyczące wysokości Prowizji oraz innych dochodów uzyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz inne informacje i dane obejmujące treść i warunki stosunków zobowiązaniowych w ramach działalności Serwisu i PREXSELL są informacjami poufnymi i objętymi tajemnicą przedsiębiorstwa Usługodawcy niezależnie od formy w jakiej zostały podane do wiadomości Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania poufności powyższych informacji oraz zobowiązuje się nie podejmowania działań lub zaniechań mogących skutkować ujawnieniem, udostępnieniem, przekazaniem bądź wykorzystaniem informacji, o których mowa w niniejszym ustępie w sposób lub w zakresie innym niż jest to niezbędne dla realizacji zobowiązań wynikających z korzystanie z Serwisu. Użytkownik odpowiada za szkodę wynikającą z niezachowania poufności informacji, o których mowa w niniejszym ustępie. Obowiązki, o których mowa w niniejszym ustępie są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obowiązują także po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu stosunku zobowiązaniowego łączącego Użytkownika lub Klienta z Organizatorem.

IX. Zmiany regulaminu

§ 18

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora;
 2. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Użytkownicy Serwisu zostaną o nich powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zalogowaniem na konto, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian;
 3. Akceptacja zmian lub odmowa akceptacji następuje poprzez otwarcie odpowiedniego łącza. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu akceptacji zmian;
 4. Zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu oraz poinformowania Użytkownika Serwisu w sposób określony w ust. 2;
 5. Brak odrzucenia zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, równoznaczny będzie z akceptacją regulaminu, a zmieniony Regulamin wiązał będzie od dnia wskazanego przez Administratora Serwisu, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

X Postanowienia końcowe

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020 r.​

§ 20

Sądem właściwym w sporach wynikających z niniejszej umowy jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby PREXSELL (z wyłączeniem spraw dotyczących Konsumentów).

§ 21

Treść Regulaminu dostępna jest https://prexsell.com/regulations ​oraz w zakładce „Regulamin".

§ 22

Jedyną dozwoloną formą wykorzystywania w innych serwisach internetowych danych pozyskanych w serwisie PREXSELL jest umieszczenie linku do strony głównej serwisu. Wszyscy zainteresowani inną formą współpracy proszeni są o kontakt z PREXSELL Sp. z o.o.

Zabronione jest obchodzenie jakichkolwiek systemów ochrony zawartości bazy danych serwisu, w tym zabronione jest automatyczne pobieranie danych, obchodzenie ograniczeń związanych z masowym pobieraniem (zaciąganiem) danych i innych działań naruszających główny cel udostępnienia danych na stronie serwisu.